تأثیر رنگ در مجسمه سازی در طی قرون

بارزترین تفاوت بین مجسمه های قدیمی وجدید،کاربرد رنگ است...مجسمه بدون رنگ رویکرد اخیری در مجسمه سازی است که در دوره رنسانس و با تمایل به سوی مجسمه کلاسیک-که درآن زمان فاقد رنگ شده بود-معرفی گردید…