آتش مقدس و اسرار آمیز

.هم حرارت و آرامش دارد هم نور و روشنایی بهمراه دارد هم هیبت و عظمت . در سرتاسر زندگی بشری از فیزیکی تا غیرفیزیکی آتش انجام وظیفه کرده است از نور و گرمای خورشید که…