/پرورش یافتن کودک باب انواع بازی ها

پرورش یافتن کودک باب انواع بازی ها

همه بازیها به فعالیت جسمی و فکری نیاز دارند. اگر برای فرزندتان ماشینی بخرید و هر روز به عنوان بازی کردن آن را به حرکت در آورید و او فقط تماشا کند، این بازی هیچ فایده ای به او نمی رساند زیرا کودک در انجام آن دخالتی ندارد.

دندانگیر بلوباکس Blue Box مدل ماهی

اگر کودک شما با این گونه بازیها پرورش یابد، در آینده هیچ اراده ای از خود نخواهد داشت و نمی تواند کار جدیدی را شروع کند و از عهده مشکلاتش بر نمی آید. بنابر این، بازی کردن تا حدود زیادی شبیه کار کردن است. کار کردن، شرکت فرد در ساختن جامعه و به وجود آوردن ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و مادی است و بازی نوعی ارتباط غیرمستقیم با این مسایل دارد.


والدین معمولا در کنترل بازی کودکان و خرید اسباب بازی دچار اشتباه می شوند. بعضی از آنان نمی دانند یا علاقه ای به این موضوع ندارند که کودکان خودشان بهتر از هر کسی می دانند چگونه بازی کنند. بعضی از والدین نیز بیش از اندازه به بازی فرزندانشان اهمیت می دهند! به گونه ای که در بازی آنان دخالت می کنند، راهنمایی شان می کنند و پیش از این که خودشان فکر کنند، معماهای بازی را برای آنان حل می کنند. در این صورت، این خود والدین هستند که از بازی لذت می برند !

پوپت ماشین بلوباکس Blue Box (ماشین پلیس)
اگر کودک در حال ساختن چیزی است و با مشکلی مواجه است، پدر یا مادر کنار او می نشیند و می گوید: «این کار را نکن، ببین! تو باید این جوری آن را انجام دهی.» کودک نیز فقط گوش می دهد و تقلید می کند. او از همان ابتدا یاد می گیرد که تنها بزرگترها هستند که می دانند هر کاری را چگونه باید انجام داد. بنابراین، وقتی بزرگ می شود، به توانایی خویش اعتماد ندارد و از شکست می ترسد.