/مکانیزمی در دریل های شارژی

مکانیزمی در دریل های شارژی

گشتاور يا torque در دريل شارژي به زبان خودماني قدرت چرخاندن محور يا شفت دستگاه است .اين يك تعريف علمي از نظر يك مهندس مكانيك نيست و شايد بيشتر يك تعبير يا تجسم براي لمس بيشتر كلمه باشد. در ولتاژ يكسان باطري، دستگاههاي بهتر گشتاور بيشتري توليد ميكنند كه بيشتر با واحد نيوتون برمتر بيان ميشود(n/m).

Image result for ‫دریل شارژی‬‎


براي درك بيشتر پيچي را در نظر بگيريد. براي بستن آن مقدار مشخصي نيرو لازم است كه به آن گشتاور ميگويند. حال اگر به هر دليل اين پيچ در محل خود خيلي سفت باشد براي بستن آن به نيروي بيشتري نياز است كه دستگاه قويتر يعني دستگاهي با قابليت تامين گشتاور بيشتر قادر به بستن آن است. بنا براين متوجه ميشويم وقتي خرید دریل شارژی با گشتاور بيشتر خريداري كرديم به معني اين است كه ميتوانيم پيچهاي محكمتري را نيز باز يا بسته كنيم و در سوراخكاري نيز چنين دستگاهي قويتر عمل ميكند.

Image result for ‫دریل شارژی‬‎

در پیچ بند شارژی (در حالت صحيح) مكانيزمي بنام تورك متر وجود دارد كه با انتخاب عدد مناسب تورك متر باعث ميشويم دستگاه براي بستن يك پيچ از حدي كه ما مشخص ميكنيم بيشتر به پيچ نيرو وارد نكند و از هرز شدن پيچ يا بريدن آن جلوگيري ميشود. اين امكان در بستن پيچ در چوب و مواد نرم بسيار مفيد است.